Moving Average Angle

200,000 تومان

اندیکاتور Moving Average Angle می تواند شیب یا زاویه مووینگ اوریج دلخواه شما را محاسبه کند و نمایش دهد، یافتن شیب مووینگ اوریج یکی از راه های مناسب برای کشف روند و جهت بازار می باشد، این اندیکاتور می تواند متناسب با تعداد کندل گذشته ای که کاربر مشخص می کند با دو روش Simple Line یا Regression Line شیب را بدست آورد. همچنین می توانید این اندیکاتور رو به اکسپرت متصل کرده و با استراتژی خود ترکیب کنید، این اندیکاتور همواره ۴ خروجی Slope، Angle، Growing Angle، Shrinking Angle را در خروجی نمایش می دهد.